नेहमी तत्पर रहा….. बेसावध आयुष्य जगू नका.

माणसाचं छोट दु:ख जगाच्या मोठ्या दु:खात मिसळून गेलं की त्याला सुखाची चव येते.

तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार !!!!

जो दुसर्यांना आधार देतो त्याला कोणीच आधार देत नाही.

तुम्ही किती जगता यापेक्षा कस जगता याला जास्त महत्व आहे.

अजून सुविचार वाचा